Stjärtand
Smålom
Salskrake
Storlom
Smådopping
Gråhakedopping
Skäggdopping

Svarthake dopping

Kricka
Skedand
Snatterand
Småskrake
Ejder
Knipa
Bläsand
Bergand

Vigg

Brunand
Alfågel

Gravand

Gräsand