Rödhalsad gås

Havsörn 

Kungsörn

Bivråk

Pungmes

Äretthäger

Dovhjort

Havsörn

Ängshök

Sparvhök

Lärkfalk

Röd glada

Stäpphök

Ormvråk

Blå kärrhök

Ängshök

Blå kärrhök

Hornuggla

Öland

"Kodagis"

Tjäder

Svarthalsad dopping

Jaktfalk med byte Ejder hona

Jaktfalk med byte vitkindad gås